Privacy Policy

Scouting Nederland en de aangesloten Scoutinggroepen verwerken persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

ScoutingNL

Waterscouting Venlo: Belletable – Stella Maris is onderdeel van de Landelijke Scouting Nederland organisatie. In de basis verwijzen wij naar het Landelijke  Privacybeleid  van Scouting Nederland. Naast het privacybeleid van ScoutingNL gebruiken we ook onze eigen systemen om onze vereniging goed te laten draaien.

Waterscouting Belletable – Stella Maris

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Waterscouting Belletable – Stella Maris verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. Wij trachten in 2019 klaar te zijn met de nodige aanpassingen omtrent het Privacy Policy.

Indien je lid wordt van Waterscouting Belletable – Stella Maris, of om een andere reden persoonsgegevens aan Waterscouting Belletable – Stella Maris verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Waterscouting Belletable – Stella Maris, Jachthavenweg 46, 5928 NT Venlo, KvK nummer: 41062818
De secretaris is bereikbaar via waterscoutingvenlo@scoutnet.nl .

2. Welke gegevens verwerkt Waterscouting Belletable – Stella Maris en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • A)    Voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  • B)    adresgegevens eventueel postadres
  • C)    telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s) alleen zichtbaar voor de penningmeester. 

2.2 Waterscouting Belletable – Stella Maris verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • A)    je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
  • B)    je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Waterscouting Belletable – Stella Maris.
  • C)    je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld en kampengeld af te wikkelen, deze gegevens zijn alleen zichtbaar en bekend bij de penningsmeester van de vereniging.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Waterscouting Belletable – Stella Maris en je te informeren over de ontwikkelingen van Waterscouting Belletable – Stella Maris.

E-mail berichtgeving (opt-out):

Waterscouting Belletable – Stella Maris gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Waterscouting Belletable – Stella Maris. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijden mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing of door contact op te nemen met de secretaris.

3. Bewaartermijnen

Waterscouting Belletable – Stella Maris verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Waterscouting Belletable – Stella Maris passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Waterscouting Belletable – Stella Maris gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van Waterscouting Belletable – Stella Maris kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Waterscouting Belletable – Stella Maris zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de secretaris.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Waterscouting Belletable – Stella Maris je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze secretaris waterscoutingvenlo@scoutnet.nl .

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Informatie m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens

Inschrijfformulieren

Een inschrijfformulier voor de vereniging verwerken we en de informatie wordt opgeslagen in SOL (Scouting Online), dit is onze online ledenadministratie. Tevens verwerken we de contactgegevens (waarvoor toestemming gegeven is) in onze ledenlijst die toegankelijk is op het voor leden afgeschermde deel van de website. Tevens is in het staflokaal ten alle tijde een ledenlijst aanwezig zodat in geval van nood de ouders bereikt kunnen worden. Inschrijfformulieren voor kampen en hikes worden voor ieder kamp opnieuw aangevraagd zodat de gegevens (oa. gezondheidsformulieren en andere persoonsgegevens) altijd up-to-date zijn. Na het kamp worden de formulieren verwijderd. Wanneer een lid zich bij de vereniging uitschrijft zullen we zijn/haar gegevens verwijderen uit onze database.

Systemen

We maken oa. gebruik van de volgende systemen om de vereniging optimaal te laten draaien. Om ervoor te zorgen dat iedereen de juiste informatie ontvangt gebruiken we SOL (Scouting Online) en MailChimp. Daarnaast wordt BOX gebruikt als centrale database voor formulieren, informatie en gegevens. In BOX en SOL zijn verschillende toegangsniveau’s zodat alleen de juiste personen bij de benodigde persoonsgegevens kunnen. Formulieren worden opgesteld via Google, via Google worden ook de afmeldingen van de kinderen geregeld. Tot slot wordt Google Analytics gebruikt ter behoeve van het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website. Wilt u inzicht in uw gegevens neem dan contact op met het secretariaat via het contactformulier van de website.

Deelname activiteiten

Met het aangaan van het lidmaatschap van Waterscouting Belletable – Stella Maris kan beeldmateriaal (oa. foto’s, video) gebruikt worden voor promotionele doeleinden van de vereniging. Hier wordt toestemming voor gegeven via het inschrijfformulier.

Communicatiebeleid

Leden worden op de hoogte gebracht van het geldende privacybeleid via onze website, tevens kan dit opgevraagd worden bij het bestuur van de vereniging. Wanneer een datalek optreedt zullen we hierover berichten volgens de door ScoutingNL opgestelde richtlijnen.